טעם אחר שכתב מכיון שהמצוה הראשונה שהצטוו ישראל היתה 'משכו וקחו לכם' ועל פי חז"ל י' בניסן של אותה שנה חל בשבת, וכשם שהנכנס לעול המצוות קרוי גדול כך כונתה השבת שבת הגדול על פי המשנה במסכת תענית, בשבעה עשר בתמוז שבר משה את הלוחות הראשונים בראותו את עגל הזהב ברדתו מהר סיני
וי"א שבצום ט' באב ובי"ז בתמוז מעיקר התקנה היה שאם הצום חל בשבת ידחה ליום ראשון, ואם כן לא נחשב לתשלומין — וחייב לצום שבט הלוי , וי"א שיצום כדי לא לפרוש מן הציבור, אולם אם הוא כחוש וקשה לו יש להקיל חזו"ע, הגרי"ש אלישיב אין עורכים נישואין בימים אלה, אבל מותר להשתדך, שלא נכון לעכב את האירוע אם בני הזוג החליטו להתחתן סימן תקנ"א רמ"א סע' ב'

מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום בתמוז 2020

וכן אם נראה למינקת שאם לא תשתה יתמעט או ישתנה החלב — אין צריכה להחמיר, ותשתה מיד הגר"נ קרליץ, הגרש"ז אוירבעך.

6
בתמוז זמני כניסת ויציאת הצום • כל ההלכות שצריך לדעת
הדבר העלה את חמתם של המצרים, אך נבצר מהם להרע לבני ישראל, והוא הנס הגדול שהתרחש בשבת זו
צום בתמוז ● הלכות ומנהגי
לא רצוי לקבוע טיפולים רפואיים לימים האלה
בתמוז זמני כניסת ויציאת הצום • כל ההלכות שצריך לדעת
ימי הצומות נועדו לתשובה וחשבון נפש שהרי לא העיקר הצום והתענית אלא החזרה בתשובה ותיקון המעשים, וכך כתב הרמב"ם בהלכות תענית פרק ה' הלכה א': "יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות - שבזיכרון דברים אלו נשוב להטיב שנאמר 'והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם"
החל בחודש ניסן שנת 70 לספירה, ונמשך שלושה חודשים עד להבקעת החומה בחודש תמוז תרופה שיש בה טעם, כתב הגרש"ז אוירבעך שיעטוף אותה בנייר דק כדי שלא ירגיש הטעם, ויבלע וכן נראה בחזו"ע
אמנם, לדעת חכמים המעשה אירע במקום אחר, "במעברתא דטרלוסה" ובצום נדחה י"א שמתענים עד אחר חצות ואז רשאים לאכול, וא"צ להשלים התענית חזו"ע, שעה"צ ועוד , וי"א שיתענו וישלימו

זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021

אישה שהפילה לאחר ארבעים יום להריונה, דינה כיולדת ביה"ל.

זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
החייבים והפטורים בתענית חולה שאין בו סכנה פטור מן התענית, ובלבד שנפל למשכב, אך החושש מעט בראשו — חייב
מתי יוצא צום בתמוז התשפ''א 2021
י"א שאסור ליגוע בתבשיל שלא לצורך ביום התענית, שמא יבוא לאכול פמ"ג, פסקי תשובות , וי"א שמותר ואין לחוש חזו"ע
שבעה עשר בתמוז
אין איסור לרחוץ בים ובבריכה בימים אלה עד ר"ח אב במקום שיש מציל ואין בו סכנה, ויש שנוהגו להחמיר
שגם הם צמים, ועושים את הברית סמוך לשקיעה כך שאת סעודת המצווה עושים עם סיום הצום בימים אלה יש להימנע משמיעת נגינה של שמחה בין מכלי נגינה ממש ובין ממערכות אלקטרוניות רדיו, דיסק, MP וכו' הוראות בע"פ של הרב ישראלי זצ"ל והרב אליהו זצ"ל
הנוהגים נשיאת כפיים בכל יום, נושאים כפיים בתפילה זו, וכשאין נושאים כפיים אומר הש"ץ ברכת כוהנים מנחה: התפילה — בשעה מאוחרת יחסית

בתמוז זמני כניסת ויציאת הצום • כל ההלכות שצריך לדעת

בגד חשוב שמברכים עליו 'שהחיינו' אין קונים החל מי"ז בתמוז.

צום בתמוז ● הלכות ומנהגי
בתלמוד הירושלמי התלבטו לגבי זמן המעשה על פי הגרסה ב - לפי הגרסה והעמיד זהו מעשה של אותו אפוסטמוס, ולפי הגרסה והועמד מדובר על פסל ה שהעמיד מלך או פסל שהעמיד אנטיוכוס ב
צום בתמוז
הכוהנים שהיו במקדש נקראו להילחם, כך שלא נמצא אף כהן שיקריב את התמיד
שבעה עשר בתמוז
אהרון דחה אותם ליום המחרת, וביום י"ז בתמוז עשו את