שעבוד קבוע על מניות דלק ישראל: שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך שעבוד קבוע, יחידה ראשונה בדרגה ללא הגבלה בסכום , לטובת הנאמנים עבור מחזיקי אגרות החוב, על זכותה של הממשכנת לקבלת מלוא יתרת התמורה בגין מכירת 100% ממניות "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ מכירת המניות כולן או חלקן ; בין בעסקה אחת ובין במספר עסקאות שתיוותר, ככל שתיוותר יתרה כאמור, לאחר שימוש בתמורת מכירת מניות דלק ישראל לצורך: 1 פירעון מלוא החוב לבנקים הרלבנטיים כאמור בתיקון לשטרי הנאמנות; וכן 2 תשלום ל-BNP כהגדרתו בתיקון לשטרי הנאמנות בכפוף לזכותה של החברה לבצע תשלום כאמור שעבוד קבוע והמחאת זכויות ביחס לזכויות בשותפות דלק השקעות פיננסיות: שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, וכן המחאה על דרך שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, על מלוא 100% זכויותיה של החברה מכל מין וסוג בדלק השקעות פיננסיות 2012 ,שותפות מוגבלת, לרבות מלוא הזכויות על פי הסכם השותפות של דלק השקעות פיננסיות מיום 17
בית השקעות · קובץ XLS · תצוגת אינטרנט דלק קב אג לא דלק קב אג לד קב דלק אג יג קב דלק אג יח קב דלק אג כב דלק קבוצה קסם ETF ישראטק Bstar קסם ETF תא צמיחה קסם ETF תלבונד צמוד ריט 1 אגח ה רציו פטרוליום אנרגיה — שותפות מוגבלת רציו פטרול יהש תמר פטרו דלק קבוצה פוסון הסינית תרכוש את השלטה בפניקס לפי שווי של 3 עם השנים גדלה הקבוצה והתפתחה, וכיום היא אחת מקבוצות ההשקעות הציבוריות הגדולות והדינמיות בישראל

דלק קב אגח לד

שעבוד קבוע על מניות דלק אנרגיה והזכויות הנלוות למניות : שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על 5,143,129 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.

28
דלק קב אגח יג
החברה לא תנפיק סדרות נוספות אם כתוצאה מהנפקתן ירד דירוג אגרות החוב סדרה יג' לעומת דירוגן ערב הנפקת הסדרות הנוספות
דף
שעבוד קבוע על יחידות השתתפות של דלק קידוחים: שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמנים עבור מחזיקי אגרות החוב, על 5,626,305 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע
דלק אגח לד
בנוסף סקירות גרפיות מתקדמות על כל נתוני אגרות חוב בישראל מעודכנים בזמן אמת
כרגע touch wood זה נמצא בתחום הירוק, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book כ"א של דלק קידוחים, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המהוות כ-10
שעבוד קבוע והמחאת זכויות החברה מכוח הלוואות שהעמידה: שעבוד קבוע , יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, וכן המחאה על דרך שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, של כל זכויות החברה מכוח ההלוואות לרבות שטרי הון שהעמידה החברה ל- GOM DELEK HOLDINGS; ל- DKL LIMITED INVESTMENTS; ל-DKL Limited ENERGY; ל-Energy Ithaca Limited ; לדלק ים מעגן 2011 בע"מ; לדלק תחנות כוח שותפות מוגבלת; ל- Belenus Lux S שעבוד קבוע וכן המחאת זכות על דרך של שעבוד קבוע על הזכויות בחשבון הנאמנות המשותף: שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על חשבון הנאמנות המשותף, על כל תתי חשבונותיו וכן המחאת זכות על דרך של שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום , על מלוא זכויות החברה מכל מין וסוג ב קשר עם חשבון הנאמנות המשותף, על כל תתי חשבונותיו

דלק קב אגח לד

כמו כן, לדלק קבוצה זכויות בנכס נפט במימי מפרץ מקסיקו בארה"ב וברישיון אקספלורציה באזור בקנדה.

8
דלק אגח לד
שיעבודים: יחידות השתתפות של דלק קידוחים: שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמנים עבור מחזיקי אגרות החוב, על 126,040,739 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע
דף
כיום מנהלת הקבוצה השקעות המתפרשות על פני ארבע יבשות, ומתמקדות בשלושה מגזרים עיקריים: אנרגיה - חיפוש ושאיבת נפט, הובלה- אחסון וזיקוק נפט ותשתיות וייבוא כלי רכב והפצה קמעונאית
דלק קב אגח יג
שעבוד קבוע על הזכויות בחשבון הנאמנות המשותף: שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום , על מלוא זכויות החברה מכל מין וסוג בקשר עם חשבון הנאמנות המשותף על כל תתי חשבונותיו
כ"א של דלק קידוחים, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המהוות כ-0 קבוצת דלק, הנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה
שעבוד קבוע על מניות דלק אחזקות ישראל והזכויות הנלוות למניות : שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על 10,000 מניות רגילות בנות 0

דלק קב אגח יג

האסטרטגיה של הקבוצה בתחום זה הינה התמקדות בפיתוח, הפקה ומכירת גז טבעי וחיפושי נפט וגז טבעי בנכסי הנפט הקיימים של השותפות במימי הים-התיכון.

17
דלק קב אגח לד
עקב השינוי שחל בעיסוקה של החברה, שונה הסיווג הענפי שלה בתאריך זה כאמור, מהשקעה ואחזקות לחיפושי נפט וגז
דלק קב אגח לד
קבוצת דלק החלה את דרכה בשנת 1951, ימי קום המדינה, כ"דלק, חברת הדלק הישראלית""
דלק קב אגח יג
בנוב' 2019 מכרה דלק קבוצה את אחזקותיה בחברות הפניקס ואקלסלנס, ובכך חדלה הקבוצה לעסוק בתחום הביטוח והפיננסים