נספח: טפסים בכל שאלה אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד טל' 02-5603220 ו-02-5603451, דוא"ל על מנהלי מוסדות החינוך לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל
יש להקפיד על השימוש בטפסים אלה בלבד לקראת פתיחת שנת הלימודים על מנהל בית הספר לוודא כי קיימים טופסי הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות המחייבות בעניין זה, כמפורט להלן: 1

2.2

המלצות אלו משמשות בסיס להתנהלותו במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו.

23
2.2
מומלץ כי צוות בית הספר יתייעץ עם צוות הבריאות בעניין
חוזרי מנכ''ל
המידע שההורים מעבירים באמצעות טופס ההצהרה לעובדי ההוראה במוסדות החינוך וכן לצוותי הבריאות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד חיוני לשם היערכות המוסד החינוכי בשגרת יום הלימודים ובפעילות החוץ-מוסדית
חוזרי מנכ''ל
במקרה ש ההורים יציינו ש ילדם סובל ממחלה חריפה
למידע זה על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד יש להקפיד על השימוש בטפסים אלה בלבד ולהוסיף בכותרת את לוגו המוסד החינוכי או את שמו הרשמי
אורחות חיים במוסדות החינוך 2

2.2

יש באפשרותם להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי יכולתו של ילדם להשתתף בפעילות שאינה שגרתית.

30
חוזרי מנכ''ל
הוראה זו מנחה את מוסדות החינוך — גני הילדים ובתי הספר — כיצד לנהוג בנושא הצהרת הורים על בריאות ילדם, כיצד להיערך למקרים של לקויות בריאות בשגרת יום הלימודים, כיצד לנהוג במידע וכיצד לשמר אותו ולהגן עליו
2.2
עם זאת , בית הספר רשאי לבקש רק מהורי התלמידים הסובלים מלקויות בריאות ממחלות כרוניות , אשר מסרו את ההנחיות הרפואיות בצמוד לטופס הצהרת הבריאות שנמסר למוסד החינוכי, אישור מיוחד מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד לקראת פעילות חינוכית בלתי שגרתית, כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית הכרוכה במאמץ גופני מיוחד
2.2
לקראת פתיחת כל שנת לימודים על מנהל בית הספר לוודא כי קיימים טופסי הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות המחייבות בעניין זה, כמפורט להלן: 1
מידע זה ישמש את הצוותים להיערכות מותאמת במקרים שבהם יש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל בעיות בריאות של התלמידים

2.2

.

29
חוזרי מנכ''ל
חוזרי מנכ''ל
חוזרי מנכ''ל