ברי שאם האדם הולך בדרך הרשעים אין המשורר משבח אותו דרש ר' שמעון בן פזי מאי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב וכי מאחר שלא הלך היכן עמד ומאחר שלא עמד היכן ישב ומאחר שלא ישב היכן לץ § Apropos the earlier discussion of the evils of scornfulness, the Gemara cites several statements that criticize such behavior
ואם ביקש משורר תהילים דוקא להתמקד ברשע, מדוע לא אמר ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים? ה תלמוד הירושלמי סבר ש"כל היושב ואין עובר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה" והבית ימלא עשן"; וככה לא הלך

קטגוריה:תהלים א א

ועל זה אמר " אשרי האיש", כלומר, הנה מאושר יאמר לאיש אשר לא יחטא לא בהרהור בלי מעשה הנקרא " עצת רשעים" שמייחסו לחטא, כי גם שאין נצול מהרהור מה, זה לא הלך ונמשך בו לפעול הרהורו, רק בבואו להרהר שב אחור ממנו.

18
קטגוריה:תהלים א א
ועדיין, מדוע לא שיבח את ההולך בדרך צדיקים? ג והיה-- כעץ, שתול על-פלגי-מים: אשר פריו, יתן בעתו--ועלהו לא-יבול; וכל אשר-יעשה יצליח
ASHREI HA'ISH
והענוים הם הביישנים לדבר דבה ולתת דופי ולגלות סתרים
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים...
ובעבור זה הזכיר עם 'רשעים' — הלך, והוא המפותה ללכת בעצת רשע אחר, ובדרך לא ידעה
אתו חקקו לדמותיה דר' מאיר אפיתחא דרומי אמרי כל דחזי לפרצופא הדין לייתיה יומא חדא חזיוהי רהט אבתריה רהט מקמייהו על לבי זונות איכא דאמרי בשולי עובדי כוכבים חזא טמש בהא ומתק בהא איכא דאמרי אתא אליהו אדמי להו כזונה כרכתיה אמרי חס ושלום אי ר' מאיר הוה לא הוה עביד הכי They then went and engraved the image of Rabbi Meir at the entrance of Rome where it would be seen by everyone, and they said: Anyone who sees a man with this face should bring him here מדוע נקט לשון שלילה, ולא חיוב? לא למיעוט הצדיקים, ולא לקצוות הרשעים, אלא לאלו שבתווך — לבינוניים, ואומר להם כי בכל מקום שלא ברור לכם כיצד יש לנהוג, אל תלכו בעצת הרשעים, וממילא מובטח לכם שתלכו בעצה טובה יותר, שהיא עצת צדיקים
לפיכך הדגיש המשורר את ההליכה בעצה נכונה ובמה שאינו לא מחשבה ולא מעשה כי אם דבור, גם שעמד בין המטפלים לדבר

בכתיב המסורה

ASHREI HA'ISH HAPPY IS THE MAN Ashrei haish asher lo hala ch ba'atzat reshaim x2 Uvedere ch chata'im lo amad uvemoshav leitzim lo yashav Ki im b'torat Ha'Shem chefetzo Uvetorato yehegeh yomam valaila x2 Vehayah ke'etz shatul al palgei mayim asher piryo yiten be'ito ve'alehu lo yibol vechol asher ya'aseh yatzli'a ch Happy is the man who doesn't live according to the advice of the wicked x2 And does not stand in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful.

12
קטגוריה:תהלים א א
And some say that he escaped detection because Elijah came, appeared to them as a prostitute and embraced Rabbi Meir
האיש אשר לא הלך בעצת
Since he never joined the company of the wicked, he would have no reason to be involved with them in any manner
ASHREI HA'ISH
אמר רבי אליעזר קשה היא שתחילת' יסורין וסופו כלייה דרש ר' שמעון בן פזי אשרי האיש אשר לא הלך לטרטיאות ולקרקסיאות של עובדי כוכבים ובדרך חטאים לא עמד זה שלא עמד בקנגיון ובמושב לצים לא ישב שלא ישב בתחבולות Rabbi Eliezer says: Scoffing is a severe sin, as at first one is punished with suffering, and ultimately one is punished with extermination